Co napsali jiní (a týká se Krče)

Svobodní (Praha 4)

Připomínky k EIA pro okruh 511

24. 05. 2017

Rozběhl se proces EIA pro aktuální verzi dálničního propojení D1 a Běchovic, okruh 511. Realizace této stavby je klíčová zejména pro Spořilov. K dokumentaci od Ministerstva dopravy jsme poslali naše pozitivní vyjádření, abychom podpořili hladký průchod procesem.

Vážení,

jménem pobočky Svobodných Praha 4 zasílám naše stanovisko ke zveřejněné dokumentaci k záměru MZP472 – Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1.

Tato stavba se nenachází na území Městské Části Praha 4, má však pro MČ zásadní význam, neboť tranzitní doprava, která nemůže být odvedena dosud neexistující dálniční stavbou 511, projíždí po komunikacích 5. květnaSpořilovská a Jižní spojka, čímž zatěžuje zejména oblast Spořilova hlukem a emisemi. Kapacita těchto komunikací navíc mnohdy nestačí dopravní poptávce, což problém dále zhoršuje.

Pro dopravní situaci v Praze nejen v naší MČ je v dlouhodobém horizontu naprosto nezbytné, aby velký dálniční okruh kolem Prahy existoval v celé délce. Navržená varianta je logickým propojením již existujících úseků vedená v rámci možností co možná nejdál od obytné zástavby.

Rozumíme obavám obyvatel nejbližších obcí z nárůstu hluku a emisí. Tisíce obyvatel Prahy 4 jsou však nyní každý den také konfrontovány s intenzivní dopravou, která je jejím oknům mnohem blíž, a možnosti realizace protihlukových opatření jsou zde v sevřené městské zástavbě mnohem omezenější. Toto je šance na výrazné zlepšení kvality jejich života, aniž by byla kriticky dotčena práva obyvatel obcí v okolí stavby 511. Navrhovaná protihluková opatření, budou-li realizována v navrhovaném rozsahu, což automaticky předpokládáme, jsou luxusem, o jakém se lidem na Spořilově může nechat pouze zdát.

Uvědomujeme si, že nejsa dostatečně znalí konkrétních místních poměrů, nemůžeme zabíhat do detailů navrhovaného řešení a posuzovat jejich vhodnost či nevhodnost. Naše stanovisko k realizaci záměru MZP472 je však celkově jednoznačně pozitivní. Věříme, že dílčí sporná místa lze ještě dále projednat a vylepšit, aby výsledek lépe vyšel vstříc potřebám místních občanů, stavba jako celek by však měla být posvěcena k realizaci, nikoliv opět odsouvána do ad acta.

Naše připomínky lze shrnout do následujících pěti bodů:

1.     Stavba 511 je důležitou součástí strategického řešení dopravy v Praze a její realizace nezbytným opatřením ke zlepšení situace obyvatel (nejen) MČ Praha 4.

2.     Kladně přijímáme koncept, který počítá s dostatečným množstvím protihlukových bariér, resp. vedením valu podél vozovky nebo zářezu vozovky do hloubky a výsadby nové izolační zeleně.

3.     Každé mimoúrovňové křížení, které je vedeno v okolí obcí nebo městských částí by mělo počítat s připojením tak, aby nevznikly sporné situace jako v případech nenapojení Prahy-Libuš a Prahy 12 na úseku 513. Zde dochází k paradoxní situaci – místní obyvatelé musí kvůli napojení okruh jet do sousední Prahy-Zbraslav a svou dopravní intenzitou zbytečně zatěžují místní komunikace.

4.     Celá stavba by měla proběhnout celistvě a ve zrychleném tempu. Dílčí opravy nebo nápravy mohou být realizovány v průběhu stavby nebo poté.

5.     Je třeba vzít v potaz rychlost nové výstavby obydlených částí, kdy se pomalu zaplňuje koridor, kudy je stavba vedena. Čím později bude stavba dokončena, tím více zbytečných průtahů a konfliktů s majiteli novostaveb v blízkosti může vzniknout.

Děkujeme za jejich zpracování v rámci probíhajícího řízení.

 

S pozdravem,

 

Ing. Alois Sečkár

Koordinátor pobočky Praha 4

Svobodní Praha 4