Hluková zátěž v Krči , historie a současnost

03.05.2012 11:17

Oblast staré Krče - tedy prostoru mezi ulicí Antala Staška, Kačerovem, Jižní spojkou a Ryšánkou je rezidenční oblast, která je vystavena trvalé hlukové zátěži na hraně limitů. Jejím hlavním  zdrojem je doprava na Jižní spojce. Spolu s tím spolupůsobí i nárazový hluk z rychle jedoucích nákladních vlaků z Krčského nádraží a okrajově i hluk z Vídeňské, zejména od jejího křížení s Jižní spojkou (53.400vozů/24hodin.)

 

Jižní spojka přivedla do původní zástavby rodinných domů dopravu, jejíž rozsah byl i na osmdesátá léta mimořádný –  projektovaná kapacita byla min. 40.000 vozidel za 24 hodin. Od samého počátku měla plnit roli Městského okruhu,  tedy stavby, jejímž cílem bylo odklonit dopravu procházející centrem města na jeho obvod. Původním obyvatelům Krče, zejména té části která se kdysi nazývala Dolní Krč, nezbývalo než opustit své domovy, a obyvatelů přilehlých rodinných domů, postavených jen pár let před tím, nezbývalo než sledovat jak jim před okny vyrůstá nová šestiproudá komunikace. Pamětníci si jistě vzpomenou, že původní projekty nepočítaly s žádnou ochranou obyvatel před hlukem, natož před prachem a výfukovými plyny. Je zásluha jen několika málo lidí z Krče (pánové Soukup, Drda a Pindur), že byl po neskutečných tahanicích s úřady následně dostavěn ochranný protihlukový val podél ulice v Podzámčí mezi Sokolovnou a odbočkou do Rosečské ulice. Ten však již nebyl doplněn protihlukovými stěnami u křížení s Vídeňskou, ani protihlukovými stěnami u sokolovny. Právě toto křížení a pak prostor mezi sokolovnou a Sulickou ulicí jsou místa a směry, odkud je bytová zástavba v současnosti zatížena hlukem nejvíce.

 

Podle údajů TSK (tabulka viz sekce Dokumenty) dopravní zátěž vzrostla z 31.000 osobních vozů /24hodin v roce 1990 na 130.000vozidel v roce 2007, z toho cca 18.000 kamionů.Nikdo navíc nepředpokládal, že kromě hluku z jedoucích vozidel budou obyvatelé zatíženi i vibracemi z motorů těžkých vozů, popojíždějících na první rychlostní stupeň v koloně směrem k mostu. Situace se stala naprosto neúnosnou jak pro obyvatele rodinných domů ve spodní části Krčské stráně, tak především pro obyvatele bytových domů v Přechodní, Rosečské a nad Pískovnou.

 

Měření provedená Městskou hygienickou stanicí na základě stížností v roce 2006 prokázala překročení hygienický norem v noci a hraniční hodnotu ve dne.Norma je podle vládního nařízení 148/2006Sb pro den 65dB a pro noc 55dB. Jedná se o tzv. hlukovou zátěž ze staré zástavby, která je o 10dB vyšší než je norma pro nové stavby. Měření prokázala průměrnou akustickou zátěž 63,1dB ve dne, v noci 60,7db s 2dB (+/-) možnou chybou měření. Je třeba říct, že měření proběhlo v době, kdy byly stromy za valem zelené (květen). Podle odborníků může pás vzrostlé zeleně široký 80m snížit hluk až o 3 dB. Samozřejmě nikoliv v období (listopad-duben) kdy jsou stromy bez listů Na další stížnosti z podzimu roku 2006 a roku 2007 již Městská hygienická stanice nereagovala s odůvodněním, že měření bylo provedeno a že výsledky tohoto měření platí pro celou oblast. Pro přesnost je třeba uvést ještě způsob, jak bylo měření prováděno. Jedná se o měření ve vnějším chráněném prostoru tzn. mimo stavbu, kdy je mikrofon umístěn 2 m od fasády. Naměřené hodnoty se zaznamenávají  v 15min. průměrech. Tím je vyloučen jednorázový extrémní nárůst hluku např. od jedoucího vlaku, či rychle jedoucího kamionu. Je-li v okamžiku průjezdu zaznamenaný hluk až 75dB a následuje-li tišší pauza, může být výsledný zaznamenaný průměrný hluk např. i nižší než 50dB. Pro zajímavost je třeba uvést, že největší překročení norem bylo zaznamenáno mezi 5 a 7 hodinou ranní, tedy v době kdy se rychle jedoucí kamiony snažily projet Prahou ještě před zahlcením Jižní spojky.     

 

V roce 2007 začal sbírat Magistrát podklady pro vybudování protihlukových opatření v rámci realizace tzv. Akčního plán boje proti hluku. Za tvorbu plánu zodpovídal radní Petr Štěpánek (SZ), nyní zastupitel Prahy 4. Asi není jeho vinou, že na podněty zaslané z Krče (dostavba protihlukových stěn, výměna za tzv.tichý asfalt apod.) Magistrát nijak nereagoval. Jižní spojka dokonce ani nebyla zařazena mezi tzv.kritická místa na které tento plán upozorňoval.

 

V roce 2010 byla dokončena jižní část Pražského okruhu a vozidlům těžším 12tun (kamionům) bylo značkami nařízeno sjíždět na Spořilově na Spořilovskou ulici směrem k dálnici D1. Vozidla ve východním směru ze Slivence pokračovala dál po okruhu, po D1 přijížděla na Spořilovskou ulici a pak pokračovala směrem k Lanovému mostu. Otevření okruhu a zákaz jízdy kamionů přinesl okamžitý pokles na 79.000 osobních vozidel/24 hodin. Každý z obyvatel Krče si nyní nejspíš s nostalgií vzpomene na těch pár týdnů, kdy mu desetiletí neznámé ticho v noci dalo možnost spát při otevřené ventilaci.   

 

Volná Jižní spojka však umožnila v průběhu následujících měsíců využít ji  i řidiči, kteří až dosud používali náhradní trasy. V červnu 2011 tak dosáhla doprava opět hranice 122.000vozidel/24 hodin. Odborníci tomu říkají dopravní indukce a laicky řečeno to znamená, že doprava poroste do doby, než dojde k opětovnému zahlcení Jižní spojky a vozy začnou opět jen popojíždět. Hluk z dopravy se tak přes den dostal – subjektivně vzato - na úroveň roku 2007.

 

V srpnu 2011 rozhodla Rada Magistrátu hl.m. Prahy na návrh Městské části Praha 4 o znovuotevření Jižní spojky pro kamiony v nočních hodinách ve směru na Barrandov. Podle informace z jednání s občany 23.8.2011 na Spořilově se bude jednat o tisíce těžkých nákladních vozidel v době od 22 do 6 hodin každý den.

 

 

Doplněno 3.5.2012:

 

Kamiony byly rozhodnutím Magistrátu doopravdy vpuštěny k 1.9.2011 na Jižní spojku směrem k Barrandovskému mostu v nočních hodinách (22-06). Dne 21.9.2011 provedla společnost Ekola Group pro TSK měření hlukové zátěže a s ním spojené měření hustoty dopravy. Podle výsledků měření nepřekračuje noční hluková zátěž v Krči normu (60dB). Změřená hluková zátěž je 54dB v noci (+-2dB). Po Jižní spojce projelo v noci 6951osobních vozů,1068 nákladních vozů a kamionů a 159 autobusů.

 

TSK uvedla ve svém výročním hlášení, že intenzita dopravy k 31.12.2011 dosáhla na Jižní spojce v úseku Vídeňská –Sulická (4034/4094) 114312 vozidel za 24 hodin, z toho 5900 tzv.pomalých vozidel (nákladní vozy, kamiony a autobusy MHD).

 

Námi změřená hluková zátěž stoupla v posledních měsících v noci na  průměrných 57-58 dB (viz graf, hlukoměr Voltcraft SL-300, noc z 15.3 na 16.3.2012,Rosečská ulice, rod.dům) , Ze záznamu vyplývá že v ranních hodinách  hluk překračuje povolené limity. 

 

 

Pro zajímavost lze uvést, že pokud si chce nyní zájemce postavit v Praze dům, jsou hygienické limity v tzv.venkovním chráněném prostoru (Vládní nařízení č. 272/2011) pro území kde chce stavět max.50 dB ve dne a 40dB v noci. Pokud by tedy chtěl zájemce postavit nyní dům na Krčské stráni, nebylo by mu to povoleno právě s ohledem na nadlimitní hluk.