Tučňák o výstavbě u metra D u Nemocnice Krč

01.10.2017 09:20

V říjnovém čísle časopisu Městské části Praha 4 "Tučňák" je tento článek o stanici Metra D Nemocnice Krč. Se souhlasem radní pro územní rozvoj paní Alžběty Rejchrtové ho celý zveřejňujeme na našich stránkách:  

 

Výstavba trasy metra D

 

Výstavba prvního provozního úseku trasy D pražského metra je nejdůležitější připravovanou dopravní stavbou na území hlavního města Prahy, potažmo

na území MČ Praha 4. Po počátečních majetko-právních potížích, které celý projekt zabrzdily,se zdá, že se začalo blýskat na lepší časy.Výstavba trasy metra D, která je slibována Pražanům a především občanům Prahy 4 již desítky let, se konečně blíží. V únoru letošního roku došlo k uzavření dohody mezi Hlavním městem Prahou a vlastníky klíčových pozemků kolem budoucí stanice metra Nemocnice Krč. Tito vlastnící zažalovali město, že jim změnou územního plánu učinilo část jejich pozemkuv rozsahu 7000 m2 nezastavitelným a umístilo na ni okázalý výstup z metra na zbytečně velkém veřejném prostranství.Město jim však náhradou za to zhodnotilo zbývající pozemky na dvojnásobek, zvýšilomíru zastavěnosti z kódu D na kód G. Soudní spor vlastníci vyhráli a dohoda nyní zní: město může na pozemku vlastníků stavět stanici metra a vlastníci budou moci propojit podzemní a nadzemní část metra obchodními prostory, veřejné prostranství bude menší a dvojnásobný kód míry zastavěnosti vlastníkům zůstane.

 

Priority Prahy 4

Jasnou prioritou Prahy 4 je zprovoznění linky metra D bez zbytečných průtahů. Městská část Praha 4 zároveň není účastníkem dohody, protože má výhrady ke kódu míry využití území G. Avšak území, kde bude probíhat výstavba v docházkové vzdálenosti od stanice metra Nemocnice Krč, je mnohem širší a má jiné vlastníky, než ty, na jejichž pozemku má být stanice umístěna. Další převážně rezidenční zástavba má vzniknout na místě současného Business Centra Zálesí a na volných pozemcích mezi ulicí Vídeňskou a U Krčského nádraží (viz mapa vlastnických vztahů).„Proto bylo důležité prosadit do dohody, k jejímuž

projednávání byla městská část pozvána až dodatečně, požadavek na zpracování územní studie pro širší okolí stanice metra Nemocnice Krč, která bude podrobně specifikovat základní parametry rozvoje tohoto území a stane se neopomenutelným podkladem pro rozhodování stavebního úřadu,“ říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení). „Jako základ pro zpracování této územní studie by měla sloužit zástavbová studie rodiny Vojtů a Janatků a dopravní studie pro celý jižní sektor Prahy. Ta má prověřit, jak se vybudováním metra D a naplněním míry zastavěnosti ploch v okolí stanic metra D změní dopravní zatížení veřejnou a individuální automobilovou dopravou,“ dodává.

 

Ochrana nemocnice

„Při jednání se zástupci vlastníků, zástupci Institutu plánovaní a rozvoje a hlavního města Prahy jsem vycházela z požadavku, který vyplynul ze sociologického šetření mezi obyvateli Krče, pořádaném městskou částí v druhé polovině roku 2016,“ pokračuje radní Alžběta Rejchrtová. U stanice metra Nemocnice Krč by mělo vzniknout lokální centrum, které rozšíří a zkvalitní nabídku služeb pro obyvatele okolí, zaměstnance a návštěvníky blízkých zdravotnických zařízení a firem, a samozřejmě i pro nové obyvatele lokality. Praha 4 naopak odmítá, aby v tomto území vzniklo objemné obchodní centrum, jehož kapacita by zjevně překračovala potřeby zdejších obyvatel, pracovníků a návštěvníků Thomayerovy nemocnice.

„Odmítáme také výrazný nárůst administrativních budov. To vše by vedlo ke zhoršení již nyní hraniční dopravní zátěže v území a pravděpodobně také k úpadku drobných obchodů a služeb v okolí, tedy ve výsledku by zhoršilo, nikoliv zlepšilo kvalitu života v oblasti. Za nejhodnotnější urbanistický celek v Krčí a nejvýznamnější zdravotnické zařízení v Praze 4 považujeme Thomayerovu  nemocnici, a i když je její předpolí v soukromém vlastnictví, chceme ochranu jejích architektonických hodnot. Za velmi přínosný pro celou Prahu i Středočeský kraj považujeme záměr nemocnice vybudovat před svou branou Centrum pro tělesně postižené. Doufám, že hlavní město Praha tuto ideu podpoří,“ uzavírá radní Alžběta Rejchrtová.

 

Účast veřejnosti na plánování

Studie zástavby předložená některými vlastníky bude představena veřejnosti na zasedání Komise územního rozvoje v pondělí 2. října a podle stávající dohody mají vlastníci pozemků ve své studii zohlednit podněty místní veřejnosti a městské části Praha 4. Následně bude městská část ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje pokračovat v zapojování veřejnosti do přípravy zadání územní studie na širší území.Dalším významným transformačním územím jsou Nové Dvory, i zde požaduje městská část pořízení územní studie se zapojením veřejnosti.

Rada městské části Praha 4 také přijala významné usnesení, že pokud Dopravní podnik hl.m. Prahy založí společný podnik se soukromým investorem

týkající se výstavby nadzemních částí metra a případného rozvoje okolí stanic, musí být parametry fungování tohoto podniku předloženy Praze 4 a ve spolupráci s ní a veřejností se musí respektovat stávající urbanistická struktura, limity jejího rozvoje a potřeby občanů Prahy 4.Ředitel DPP Martin Gillar ujistil Prahu 4, že její „připomínky budou určitě na jeho doporučení zohledněny.“